Regulamin składania zamówień oraz dokonywania zakupów na stronie www.grzegorzniklas.pl

Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin składania zamówień oraz dokonywania zakupów na stronie www.grzegorzniklas.pl  (dalej zwany “Regulaminem”) zawiera podstawowe informacje dotyczące sposobu składania zamówień na usługi fotograficzne świadczone za pośrednictwem strony internetowe www.grzegorzniklas.pl  w szczególności warunków zamawiania oraz odbioru produktów oraz usług fotograficznych.
 2. Właścicielem serwisu ww.grzegorzniklas.pl (dalej zwanego GNF) jest: GNF S.C. os. Kalinowe 2b/10 62-090 Rokietnica NIP: 7811949724 REGON: 367760100

Warunki realizacji zamówień

 1. Zamówienia składamy za pośrednictwem strony internetowe www.grzegorzniklas.pl korzystając z dowolnej przeglądarki internetowe z wyłączonymi wtyczkami blokującymi wyświetlaniem reklam.
 2. Osoba korzystająca z serwisu GNF (zwana dalej Klientem) może złożyć zamówienie na wykonanie odbitek, fotowydruków, fotogadżetów itp. za pośrednictwem serwisu. Do złożenia zamówienia nie jest wymagane założenie konta na stronie GNF
 3. Klientem może być osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Złożenie zamówienia poprzez serwis internetowy GNF oznacza wyrażenie zgody przez zlecającego na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych.
 4. Użytkownik zlecający wykonanie usługi jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do wykonania usługi, czyli odpowiednie do formatu proporcje boków, kolor i gęstość pikseli (DPI). Laboratorium GNF nie ingeruje w pliki klienta, chyba że ten złoży taką dyspozycję. Ingerencja nie oznacza retuszu a ogranicza się do regulacji jasności ewentualnie kadrowania zdjęcia.
 5. Usługi fotograficzne wykonywane są zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem dostępnym na stronie internetowej GNF.
 6. Usługi fotograficzne realizowane za pośrednictwem serwisu GNF  obejmują wykonywanie odbitek , fotowydruków, fotogadżetów itp z plików zapisanych wyłącznie w formacie .jpg i przesłanych przez Klienta za pośrednictwem systemu zamawiania GNF dostępnego na stronie internetowej www.grzegorzniklas.pl.
 7. Zamówienia składane w serwisie GNF są wykonywane tylko studio GNF lub zlecane współpracującym labom w zależności od specyfiki zamówienia.
 8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na adres e-mail podany w zamówieniu “Potwierdzenie złożenia zamówienia”.
 9. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji:

   9.1 w przypadku braku wpłaty na kwotę zamówienia,

   9.2 w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zamówienia,

   9.3 w przypadku gdy formularz zamówienia zostanie wypełniony niepoprawnie, gdy otrzymane pliki są w jakikolwiek sposób uszkodzone,

   9.4 w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizacji zamówienia.

 1. O odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji Klient zostanie poinformowany w sposób, o którym mowa w ust. 8 chyba że poinformowanie to nie będzie możliwe wskutek nieprawidłowego wskazania przez Klienta jego danych kontaktowych.

Warunki doręczenia

 1. Po otrzymaniu “Potwierdzenia wykonania zamówienia” pocztą elektroniczną zamówione usługi fotograficzne będą, według wyboru Klienta:

   – wysłane na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres kurierem lub do właściwego punktu InPost,

   – przygotowane do odbioru w studio GNF

 1. Klient przed odbiorem zamówienia powinien sprawdzić na stronie GNF godziny otwarcia studia. Klient jest zobowiązany do odbioru osobistego zamówienia w terminie 4 tygodni od otrzymania “Potwierdzenia wykonania zamówienia”. Nieuzasadniona odmowa lub zaniechanie przyjęcia przesyłki oraz zaniechanie odbioru osobistego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia.
 2. Koszty dostawy zostały szczegółowo określone w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej GNF
 3. GNF S.C. nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem kuriera i firmy InPost.

Czas realizacji zleceń

Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych (odbitki) oraz terminie 7 dni

(wydruki wielkoformatowe) od opłacenia przez Klienta złożonego zamówienia.

Cennik i płatności

Klient zapłaci za wykonane usługi wynagrodzenie zgodnie z wyceną zamówienia dokonaną na podstawie cennika znajdującego się na stronie GNF w momencie składania zlecenia.

Klient może według swojego wyboru dokonać płatności w następujący sposób:

   – kartą płatniczą, 

   – przelewem bankowym.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Dotpay.pl. 

Wyłączenia

 1. Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Użytkownika jako niepodlegającego realizacji.

Rezygnacja i modyfikacja zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości wprowadzenia zmian w zamówieniu.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do utylizacji zrealizowanych zleceń, które nie zostały odebrane przez Użytkownika w okresie 1 miesiąca od dnia realizacji zamówienia.
 3. Użytkownik dokonujący zakupów w Serwisie może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Serwisie bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia, za wyjątkiem (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225) produktów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, fotowdruków, fotogadżetów itp. na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Klienta, produktów przygotowanych na wymiar zgodnie z zamówieniem Klienta itp.).

  Reklamacje

 1. Zakupione i dostarczone usługi oraz towary podlegają reklamacji w przypadku ich niezgodności z zamówieniem. Ewentualne reklamacje należy składać na adres Studia wykonującego reklamowane zlecenie. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec produktu lub usługi. Przy składaniu reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego produktu na adres Studia, w którym wykonano usługę wraz z dowodem zakupu.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od jej przyjęcia. 
 3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty pokrywa Klient.
 4. W przypadku przesyłek poleconych, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika poczty sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Przyjęcie towaru przez Klienta mimo stwierdzenia widocznych uszkodzeń opakowania oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

  Prawa autorskie

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Klienta, że posiada on wszelkie prawa autorskie do przesłanych materiałów i plików zdjęć.
 2. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w wyniku zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta całą odpowiedzialność za to działanie ponosi Klient.
 3. W przypadku roszczeń związanych z prawami autorskimi zgłaszanymi przez osoby trzecie Klient zobowiązuje się jak najszybciej uregulować każdą sytuację sporną z osobami trzecimi i zwalnia GNF s.c. z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z dysponowania i rozpowszechniania materiałów, których te prawa dotyczą.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.). Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między firmą GNF a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby GNF. Firma GNF zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie GNF s.c. ul. Szkolna 2b/u1 Rokietnica oraz na stronie internetowej GNF.

 

Ustawienia prywatności
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie zgadzasz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności
Youtube
Zgoda na wyświetlenie zawartości z Youtube
Vimeo
Zgoda na wyświetlenie zawartości z Vimeo
Google Maps
Zgoda na wyświetlenie zawartości z Google